Žiacky parlament - rozhovor s pani učiteľkou Ondrišákovou

18.05.2010 15:10

Pripravili sme rozhovor s p. uč. Ondrišákovou o tom, ako prebieha školský parlament v našej škole.

1.Čo sa najčastejšie rieši na školskom parlamente?
Správanie žiakov počas prestávok a v školskej jedálni.

2.Zúčastňujú sa žiaci školského parlamentu poctivo?
Nie všetci.

3.Kto všetko sa zúčastňuje na školskom parlamente? 
Z každej triedy je zvolený zástupca triedy.

4.O čom všetkom sa  debatuje v školskom parlamente? 
Jedáleň, hliadka čistoty, pripravované akcie.

5.Má školský parlament nejakého zástupcu?
Žiaci 9.ročníka tvoria 1 triedny výbor parlamentu.

6.Kedy alebo ako často sa koná školský parlament?
1x mesačne, alebo podľa potreby.

7.Hovoria žiaci svoje návrhy alebo sú skôr  tichí a len počúvajú?
Každý sa snaží zapojiť.

8.Kvôli čomu vlastne existuje školský parlament?  
Aby sa i žiaci mohli zapojiť do fungovania školy a tvorbe školského poriadku.

9.Prispievajú návrhmi do školského parlamentu aj učitelia? 
Nie, neprispievajú.

10.Zúčastňujú sa na parlamente žiaci všetkých ročníkov?
Áno, zúčastňujú.

11.Musia predsedovia tried - zástupcovia parlamentu informovať  svojich spolužiakov?
Áno - na triednických hodinách.        

12.Vyhodnocuje parlament úpravu tried? 
Áno - hliadky čistoty.

13.Ako môžu všetci žiaci (teda nielen predsedovia tried) prispievať nápadmi do parlamentu?                                    

Prostredníctvom zástupcov, ktorých si zvolili do parlamentu.           

Zuzka Hupková, VII. A

 

                            

—————

Späť