Náš projekt

18.05.2010 15:24

Čistička odpadovej vody

 

Malé biologické čistiarne slúžia na čistenie odpadových vôd z malých zdrojov, ako sú napr. rodinné domy, viacbytové jednotky, malé spoločenské zariadenia a pod. Umožňujú modernú a ekonomicky výhodnú likvidáciu splaškových odpadových vôd a kalov.

Pri odstraňovaní látok v odpadových vodách sa uplatňuje biologické čistenie v aeróbnych podmienkach. Dôležitým faktorom biochemických premien prebiehajúcich v prírode a využívaných aj pri biologických spôsoboch čistenia odpadových vôd sú mikroorganizmy, predovšetkým baktérie. Prevádzka čistiarne je nepretržitá a beží bez pričinenia užívateľa. Optimálna hodnota pre biocenózu je v rozpätí pH 6,5-8,5. Nepriaznivo na prevádzku čistiarne pôsobia :

- tzv. pracie dni v sobotu, voda z prania je z hľadiska hodnoty pH prostredia výrazne alkalického charakteru

 - nadmerná spotreba saponátov

 - opotrebované tuky, olej po vyprážaní z panvice, fritovacie oleje sú pre biocenózu nebezpečné z dôvodu zamedzenia prístupu vzduchu k mikroorganizmom, a tým spôsobujú kolaps biocenózy

 - prípravky na dezinfekciu( savo, fixinela, atď..) sú prostriedky, ktoré pôsobia bakteriocídne, teda zabíjajú mikroorganizmy, preto je potrebné ich používať v predpísaných zariadeniach.

Všetky spôsoby nakladania s nečistými vodami je nutné realizovať po dohode s príslušným orgánom štátnej vodnej správy.

            

                                                                                  

                                                                                             Jakub Šimo

                                                                                              7.A trieda 

—————

Späť